Máy đo đa chỉ tiêu chất lượng nước

    0     822
  • gplus
  • pinterest
Người đăng: Đào Duy Chinh
Địa chỉ: sô 11 ngách 83/ Đào Tấn, Ba Đình , Hà Nội
Điện thoại: 0904 175 686
Email: khanhngoc.ltd@gmail.com
Nơi thực hiện giao dịch: Toàn quốc
Cập nhật lần cuối: 12/12

1  Máy đo COD và  36 chỉ tiêu chất lượng nước
  
 
 Model: HI 83099
  
  
 - Hãng sản xuất: Hanna- Italia
 
 
 
 - Đèn volfram: 4 đèn ở các dải :420, 525, 575, 610 nm
 
 
 
 - Có 4 tế bào quang silicon
 
 
 
 - Dùng 2 pin 9V hoặc dùng AC adapter
 
 
 
 - Tự động hiệu chuẩn zero  và các chỉ tiêu chuẩn khác
 
 
 
  - Hiệu chuẩn sẵn cho 90 chỉ tiêu được lưu trữ trong máy
 
 
 
 - Máy tự tắt sau 10 phút không hoạt động để tiết kiệm pin
 
 
 
 - Khối lượng 640 g
 
 
 
 - Đo COD ở 3 dải: 0-150mg/l, 0-1500 mg/l, 0-15000 mg/l
 
 
 
 -Có cổng RS232  Kết nối máy tính và hướng dẫn sử dụng
 
 
 
 - 4 tube đo bằng nhựa, 4 tube đo bằng thuỷ tinh, 4 pin AA, AC adapter220V
 
 
 
  - Hộp đựng máy
 
 
 
 
 
 
2
 Máy đo 23 chỉ tiêu chất lượng nước
 
 
 
 Model: HI 83208

Hãng sản xuất: Hanna- Italia
 
 
 
 -  Đo 23 chỉ tiêu quan trọng chất lựơng nước
 
 
 
 - Kiểm tra đơn giản giảm bằng  quang kế
 
 
 
 - Kiểm tra các thông số quan trọng như Ph, Nitrate, Ion, DO and Zinc
 
 
 
 - 4 chùm sáng Tungsen :420, 525, 575, 610 nm
 
 
 
 - Có 4 tế bào quang silicon
 
 
 
 - Dùng 2 pin 9V hoặc dùng 12VDC
 
 
 
 - Tự động hiệu chuẩn zero  và các chỉ tiêu chuẩn khác
 
 
 
  - Hiệu chuẩn sẵn cho 90 chỉ tiêu được lưu trữ trong máy
 
 

 

3. MÁY LẤY MẪU KHÍ VÀ KIỂM TRA VISINH
 
Hãng sản xuất: MERCH KGA - ĐỨC
 
 

Chuyên dụng sử dụng trong kiểm tra, theo dõi phòng sạch
tại các đơn vị sản xuất dược phẩm, thực phẩm, y tế, ...
thiết bị đạt các tiêu chuẩn ISO, GMP, HACCP,
 
-  Sử dụng đĩa petri chuẩn phi 9 hoặc 10 cm
 
-  Lấy mẫu khí nhanh: 100 lít/ phút
 
Pin sạc lại được và sử dụng được trong 7.5 giờ, lấy đến 45.000 lít khí
 
- Kích thước máy: 26x11 cm
 
- Màn hình hiển thị tinh thể lỏng 32 kí tự
 
- Xử lý theo kiểu Type-80C552
 
- Cảm biến: Đo gió bằng dây kim loại nóng, điều khiển số
 
Đi kèm máy bao gồm:
 
+ Máy chính, pin và sạc pin
 
+ Hướng dẫn sử dụng và phụ kiện cần thiết khác
 
+ Chứng nhận chất lượng, QC
 
+ Phạm vi kiểm tra: Từ 1 đến 2000 lít khí, thay được thể tích
 
+ Sử dụng đơn giản với chỉ 2 phím YES/ NO
 
+ Cài đặt sẵn chương trình để lấy thể tích mẫu khí
 
+ Chương trình lấy mẫu có thể lên đến 59 phút

 

 

 

MÁY ĐẾM HẠT BỤI
 
Model: 227A
 
Hãng sản xuất: METONE - MỸ
 
 'Máy đếm hạt bụi Model 227 của hãng MET ONE
chuyên dụng trong ứng dụng dò tìm hạt bụi và rất dễ sử
dụng. Trọng lượng chỉ 2 pounds, Model 227 rất đặc biệt dò tìm hạt bụi với kích cỡ chỉ 0.3 micron (với model 227B) hoặc 0.5 micron (với model 227A), thiết bị kín hoàn toàn và sử dụng công nghệ laser diode với độ chính xác tin cậy cao. Thiết bị kết nối từ xa được với máy tính và máy in và có thể là một phần của hệ thống kiểm tra.
 
Model 227 đếm đồng thời được 2 kích cỡ hạt. Thời gian kiểm tra mẫu có thể cài đặt được lên đến 24 giờ. Dữ liệu đếm được lưu giữ trong bộ cứng và truyền dữ liệu đến máy tính hoặc máy in một cách dễ dàng. Hơn nữa thiết bị rất dễ dàng cho vận chuyển rất chuyên dụng trong kiểm tra, phân tích nhanh phòng sạch tiêu chuẩn. Phương thức tập trung liên tục số lượng hạt trong một lít hoặc một khối. Số lượng xấp xỉ tuỳ thuộc vào người sử dụng, thời gian lấy mẫu có thể lựa chọn từ 1 đến 10 giây. Trong cách tự động, nó sẽ tự động lấy một lượng mẫu và dừng, cho phép hoạt động tự động hoàn toàn. Phương thức tính toán kết quả đếm hạt bụi theo trung bình, nhỏ nhất và lớn nhất sau một lượng mẫu kiểm tra được định rõ.
 
 
 
Trong việc báo động, Model 227 sẽ báo hiệu sau mỗi thời gian lấy mẫu và đếm hạt bụi, nó rất hữu dụng trong việc biết được sự rò rỉ của phòng sạch, phin lọc bụi
 
 
 
Để bảo vệ phòng sạch của bạn, Model 227 ngăn chặn được sự rò rỉ của phin lọc. Bơm và sensor dò tìm sẽ tắt khi nguồn pin yếu dưới mức an toàn, đảm bảo độ bền để lưu giữ dữ liệu kiểm. Model 227: nắm giữ thông tin.

Duy Chinh  0904 175 686

Email: khanhngoc.ltd@gmail.com

Công ty THHH Thiết bị CN môi trường & Y tế Khánh Ngoc

Tel: 04.66810996

Fax:  04. 37 66 1952

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:


May do da chi tieu chat luong nuoc


1  May do COD va  36 chi tieu chat luong nuoc    Model: HI 83099     - Hang san xuat: Hanna- Italia     - Den volfram: 4 den o cac dai :420, 525, 575, 610 nm     - Co 4 te bao quang silicon     - Dung 2 pin 9V hoac dung AC adapter     - Tu dong hieu chuan zero  va cac chi tieu chuan khac      - Hieu chuan san cho 90 chi tieu duoc luu tru trong may      - May tu tat sau 10 phut khong hoat dong de tiet kiem pin     - Khoi luong 640 g     - Do COD o 3 dai: 0-150mg/l, 0-1500 mg/l, 0-15000 mg/l     -Co cong RS232  Ket noi may tinh va huong dan su dung      - 4 tube do bang nhua, 4 tube do bang thuy tinh, 4 pin AA, AC adapter220V      - Hop dung may         2 May do 23 chi tieu chat luong nuoc      Model: HI 83208 Hang san xuat: Hanna- Italia     -  Do 23 chi tieu quan trong chat luong nuoc      - Kiem tra don gian giam bang  quang ke     - Kiem tra cac thong so quan trong nhu Ph, Nitrate, Ion, DO and Zinc     - 4 chum sang Tungsen :420, 525, 575, 610 nm     - Co 4 te bao quang silicon     - Dung 2 pin 9V hoac dung 12VDC     - Tu dong hieu chuan zero  va cac chi tieu chuan khac      - Hieu chuan san cho 90 chi tieu duoc luu tru trong may       3. MAY LAY MAU KHI VA KIEM TRA VISINH Hang san xuat: MERCH KGA - DUC   Chuyen dung su dung trong kiem tra, theo doi phong sach tai cac don vi san xuat duoc pham, thuc pham, y te, ... thiet bi dat cac tieu chuan ISO, GMP, HACCP,  -  Su dung dia petri chuan phi 9 hoac 10 cm -  Lay mau khi nhanh: 100 lit/ phut Pin sac lai duoc va su dung duoc trong 7.5 gio, lay den 45.000 lit khi - Kich thuoc may: 26x11 cm - Man hinh hien thi tinh the long 32 ki tu - Xu ly theo kieu Type-80C552 - Cam bien: Do gio bang day kim loai nong, dieu khien so Di kem may bao gom: + May chinh, pin va sac pin + Huong dan su dung va phu kien can thiet khac + Chung nhan chat luong, QC + Pham vi kiem tra: Tu 1 den 2000 lit khi, thay duoc the tich + Su dung don gian voi chi 2 phim YES/ NO + Cai dat san chuong trinh de lay the tich mau khi + Chuong trinh lay mau co the len den 59 phut       MAY DEM HAT BUI Model: 227A Hang san xuat: METONE - MY  'May dem hat bui Model 227 cua hang MET ONE chuyen dung trong ung dung do tim hat bui va rat de su dung. Trong luong chi 2 pounds, Model 227 rat dac biet do tim hat bui voi kich co chi 0.3 micron (voi model 227B) hoac 0.5 micron (voi model 227A), thiet bi kin hoan toan va su dung cong nghe laser diode voi do chinh xac tin cay cao. Thiet bi ket noi tu xa duoc voi may tinh va may in va co the la mot phan cua he thong kiem tra. Model 227 dem dong thoi duoc 2 kich co hat. Thoi gian kiem tra mau co the cai dat duoc len den 24 gio. Du lieu dem duoc luu giu trong bo cung va truyen du lieu den may tinh hoac may in mot cach de dang. Hon nua thiet bi rat de dang cho van chuyen rat chuyen dung trong kiem tra, phan tich nhanh phong sach tieu chuan. Phuong thuc tap trung lien tuc so luong hat trong mot lit hoac mot khoi. So luong xap xi tuy thuoc vao nguoi su dung, thoi gian lay mau co the lua chon tu 1 den 10 giay. Trong cach tu dong, no se tu dong lay mot luong mau va dung, cho phep hoat dong tu dong hoan toan. Phuong thuc tinh toan ket qua dem hat bui theo trung binh, nho nhat va lon nhat sau mot luong mau kiem tra duoc dinh ro.   Trong viec bao dong, Model 227 se bao hieu sau moi thoi gian lay mau va dem hat bui, no rat huu dung trong viec biet duoc su ro ri cua phong sach, phin loc bui   De bao ve phong sach cua ban, Model 227 ngan chan duoc su ro ri cua phin loc. Bom va sensor do tim se tat khi nguon pin yeu duoi muc an toan, dam bao do ben de luu giu du lieu kiem. Model 227: nam giu thong tin. Duy Chinh  0904 175 686 Email: khanhngoc.ltd@gmail.com Cong ty THHH Thiet bi CN moi truong & Y te Khanh Ngoc Tel: 04.66810996 Fax:  04. 37 66 1952
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212