Máy phân tích huyết học tiêu chuẩn Châu Âu

    0     928
  • gplus
  • pinterest
Người đăng: Mr.Duong
Địa chỉ: Tầng 7, lô 18 khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0916.110.111
Email: quangminhmedical@gmail.com
Nơi thực hiện giao dịch: Toàn quốc
Cập nhật lần cuối: 6/12

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ và đa dạng của ngành y học trên thế giới, hệ thống trang thiết bị hiện đại và tiên tiến ngày càng được củng cố hoàn thiện, Công ty Quang Minh  được thành lập nhằm cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tối ưu, tin cậy, chuyên nghiệp và phù hợp với sự phát triển của bệnh viện, trung tâm y tế và các phòng khám ngày càng gia tăng.

Hiện nay, chúng tôi đang là đối tác ủy quyền và là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của HORIBA Medical - Pháp tại Việt Nam. HORIBA Medical được biết đến với 1 loạt các sản phẩm máy phân tích huyết học hoàn toàn tự động 18, 26, 32, 45 thông số đạt các tiêu chuẩn khắt khe và nghiêm ngặt của Châu Âu với những công nghệ tiến tiến vượt bậc trong huyết học được bảo vệ bản quyền trên toàn thế giới.

Chi tiết & thông số kỹ thuật các sản phẩm xin quý khách vui lòng tham khảo bên dưới. Tuy nhiên hãy liên hệ với chúng tôi để biết rõ nhất về sản phẩm...

Mr.Dưỡng: 0916.110.111(Sale Manager)
Email: quangminhmedical@gmail.com


Máy phân tích huyết học tự động 18 thông số.
• Model: ABX Micros 60
• Hãng sản xuất: Horiba Medical
• Nước sản Xuất: Pháp
• Công suất chạy mẫu: trên 60 mẫu/giờ.
• Thể tích lấy mẫu: Chỉ có 10 μL.
• Phương pháp đo lường: Công nghệ trở kháng, phép trắc quang.
• Thẻ thông minh dựa trên bộ nhớ lưu trữ (tùy chọn).
• Van lỏng (không có tác động kẹp): Tăng độ tin cậy và chính xác.
• Không có máy nén (stepper motor): Không phải bảo dưỡng và tiếng ồn ít hơn.
ABX Micros 60 Chi tiet

Máy phân tích huyết học tự động 18 thông số.
• Model: ABX Micros ES 60
• Hãng sản xuất: Horiba Medical
• Nước sản Xuất: Pháp
• Màn hình: Cảm ứng sờ & chạm
• Công suất chạy mẫu: trên 60 mẫu/giờ.
• Thể tích lấy mẫu: Chỉ có 10 μL.
• Phương pháp đo lường: Công nghệ trở kháng, phép trắc quang.
• Thẻ thông minh dựa trên bộ nhớ lưu trữ (tùy chọn).
• Van lỏng (không có tác động kẹp): Tăng độ tin cậy và chính xác.
• Không có máy nén (stepper motor): Không phải bảo dưỡng và tiếng ồn ít hơn.
ABX Micros ES 60 Chi tiet

Máy phân tích huyết học tự động 26 thông số.
• Model: ABX Pentra ES 60
• Hãng sản xuất : Horiba Medical
• Nước sản Xuất : Pháp
• Công suất : 60 mẫu/giờ.
• Phân tích phân biệt 5 vùng (DIFF).
• Lấy mẫu ống đóng giảm nguy cơ bị lây nhiễm.
• Lượng mẫu lấy rất ít chỉ 30µL (cho đếm tế bào - CBC) hay 53µL(CBC + DIFF): ứng dụng tốt cho nhi khoa, ung bướu…
• Báo động về bệnh học và hình thái học.
• Đếm bạch cầu phân biệt bới kỹ thuật DHSS.
• Đo bạch cầu ái kiềm qua kênh đặc hiệu.
ABX Pentra ES 60 Chi tiet

Máy phân tích huyết học tự động 26 thông số.
• Model: ABX Pentra 80
• Hãng sản xuất: Horiba Medical
• Nước sản Xuất: Pháp
• Công suất: 80 mẫu/giờ.
• Máy cho kết quả 26 thông số bao gồm 5 thành phần bạch cầu.
• Tự động tải mẫu với khả năng tải liên tục.
• Chế độ chạy tay với cả ống mở và ống đóng.
• Lượng mẫu lấy cực nhỏ( CBC: 30µl – DIFF: 53µl) giúp tiết kiệm hóa chất tối đa.
• Tích hợp trạm kiểm duyệt kết quả chuyên nghiệp và màn hình cảm ứng màu.
• Tự động kiểm tra và chạy lại mẫu khi có kết quả bất thường.
• Nâng cao tính chuyên nghiệp với chế độ pha loãng bằng tay(CDR).
ABX Pentra 80 Chi tiet

Máy phân tích huyết học tự động 32 thông số.
• Model: ABX Pentra DF 120
• Hãng sản xuất : Horiba Medical
• Nước sản Xuất : Pháp
• Công suất: 120 Mẫu/giờ.
• Tự động tải và nạp mẫu liên tục.
• Biểu đồ phân bố các thành phần Bạch Cầu theo dạng Ma trận đôi.
• Tự động reflex testing.
• Trạm Validation kết quả với bản đồ tế bào học.
• Công nghệ DHSS (Bản quyền sáng chế của ABX).
ABX Pentra DF 120 Chi tiet

Máy phân tích huyết học tự động 45 thông số.
• Model: ABX Pentra DX 120
• Hãng sản xuất : Horiba Medical
• Nước sản Xuất : Pháp
• Công suất: 120 Mẫu/giờ.
• Tự động tải và nạp mẫu liên tục.
• Biểu đồ phân bố các thành phần Bạch Cầu theo dạng Ma trận đôi.
• Dung Lượng bộ nhớ: 80 GB không giới hạn dữ liệu bệnh nhân
• Tự động reflex testing.
• Trạm Validation kết quả với bản đồ tế bào học.
• Công nghệ DHSS (Bản quyền sáng chế của ABX).
ABX Pentra DX 120 Chi tiet

 


Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:


May phan tich huyet hoc tieu chuan Chau Au


Cung voi su phat trien manh me va da dang cua nganh y hoc tren the gioi, he thong trang thiet bi hien dai va tien tien ngay cang duoc cung co hoan thien, Cong ty Quang Minh  duoc thanh lap nham cung cap cho cac khach hang doanh nghiep nhung san pham, dich vu va giai phap toi uu, tin cay, chuyen nghiep va phu hop voi su phat trien cua benh vien, trung tam y te va cac phong kham ngay cang gia tang. Hien nay, chung toi dang la doi tac uy quyen va la nha phan phoi chinh thuc cac san pham cua HORIBA Medical - Phap tai Viet Nam. HORIBA Medical duoc biet den voi 1 loat cac san pham may phan tich huyet hoc hoan toan tu dong 18, 26, 32, 45 thong so dat cac tieu chuan khat khe va nghiem ngat cua Chau Au voi nhung cong nghe tien tien vuot bac trong huyet hoc duoc bao ve ban quyen tren toan the gioi. Chi tiet & thong so ky thuat cac san pham xin quy khach vui long tham khao ben duoi. Tuy nhien hay lien he voi chung toi de biet ro nhat ve san pham... Mr.Duong: 0916.110.111(Sale Manager)Email: quangminhmedical@gmail.com May phan tich huyet hoc tu dong 18 thong so. • Model: ABX Micros 60• Hang san xuat: Horiba Medical• Nuoc san Xuat: Phap• Cong suat chay mau: tren 60 mau/gio.• The tich lay mau: Chi co 10 μL.• Phuong phap do luong: Cong nghe tro khang, phep trac quang.• The thong minh dua tren bo nho luu tru (tuy chon).• Van long (khong co tac dong kep): Tang do tin cay va chinh xac.• Khong co may nen (stepper motor): Khong phai bao duong va tieng on it hon. ABX Micros 60 Chi tiet May phan tich huyet hoc tu dong 18 thong so. • Model: ABX Micros ES 60• Hang san xuat: Horiba Medical• Nuoc san Xuat: Phap• Man hinh: Cam ung so & cham• Cong suat chay mau: tren 60 mau/gio.• The tich lay mau: Chi co 10 μL.• Phuong phap do luong: Cong nghe tro khang, phep trac quang.• The thong minh dua tren bo nho luu tru (tuy chon).• Van long (khong co tac dong kep): Tang do tin cay va chinh xac.• Khong co may nen (stepper motor): Khong phai bao duong va tieng on it hon. ABX Micros ES 60 Chi tiet May phan tich huyet hoc tu dong 26 thong so. • Model: ABX Pentra ES 60• Hang san xuat : Horiba Medical• Nuoc san Xuat : Phap• Cong suat : 60 mau/gio.• Phan tich phan biet 5 vung (DIFF).• Lay mau ong dong giam nguy co bi lay nhiem.• Luong mau lay rat it chi 30µL (cho dem te bao - CBC) hay 53µL(CBC + DIFF): ung dung tot cho nhi khoa, ung buou…• Bao dong ve benh hoc va hinh thai hoc.• Dem bach cau phan biet boi ky thuat DHSS.• Do bach cau ai kiem qua kenh dac hieu. ABX Pentra ES 60 Chi tiet May phan tich huyet hoc tu dong 26 thong so. • Model: ABX Pentra 80• Hang san xuat: Horiba Medical• Nuoc san Xuat: Phap• Cong suat: 80 mau/gio.• May cho ket qua 26 thong so bao gom 5 thanh phan bach cau.• Tu dong tai mau voi kha nang tai lien tuc.• Che do chay tay voi ca ong mo va ong dong.• Luong mau lay cuc nho( CBC: 30µl – DIFF: 53µl) giup tiet kiem hoa chat toi da.• Tich hop tram kiem duyet ket qua chuyen nghiep va man hinh cam ung mau.• Tu dong kiem tra va chay lai mau khi co ket qua bat thuong.• Nang cao tinh chuyen nghiep voi che do pha loang bang tay(CDR). ABX Pentra 80 Chi tiet May phan tich huyet hoc tu dong 32 thong so. • Model: ABX Pentra DF 120• Hang san xuat : Horiba Medical• Nuoc san Xuat : Phap• Cong suat: 120 Mau/gio.• Tu dong tai va nap mau lien tuc.• Bieu do phan bo cac thanh phan Bach Cau theo dang Ma tran doi.• Tu dong reflex testing.• Tram Validation ket qua voi ban do te bao hoc.• Cong nghe DHSS (Ban quyen sang che cua ABX). ABX Pentra DF 120 Chi tiet May phan tich huyet hoc tu dong 45 thong so. • Model: ABX Pentra DX 120• Hang san xuat : Horiba Medical• Nuoc san Xuat : Phap• Cong suat: 120 Mau/gio.• Tu dong tai va nap mau lien tuc.• Bieu do phan bo cac thanh phan Bach Cau theo dang Ma tran doi.• Dung Luong bo nho: 80 GB khong gioi han du lieu benh nhan• Tu dong reflex testing.• Tram Validation ket qua voi ban do te bao hoc.• Cong nghe DHSS (Ban quyen sang che cua ABX). ABX Pentra DX 120 Chi tiet  
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212