Ra mắt Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Viện Huyết học- Truyền máu TW

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
- Trong nhiều năm qua, ngay từ khi chưa thành lập CLB Thầy thuốc trẻ, đoàn viên thanh niên của Viện Huyết học - Truyền máu TW đã tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, rèn luyện y đức và các hoạt động khám chữa bệnh từ thiện của Hội Thầy thuốc trẻ
Ra mắt Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Viện Huyết học- Truyền máu TW

Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ Viện Huyết học - Truyền máu TW vừa được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong nhiều năm qua, ngay từ khi chưa thành lập CLB Thầy thuốc trẻ, đoàn viên thanh niên của Viện Huyết học - Truyền máu TW đã tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, rèn luyện y đức và các hoạt động khám chữa bệnh từ thiện của Hội Thầy thuốc trẻ, Quận Đoàn Đống Đa và Đoàn Thanh niên Bộ Y tế.ThS. Nguyễn Thừa Thắng - Bí thư Đoàn Thanh niên báo cáo Đề án thành lập CLB Thầy thuốc trẻ


Sự ra đời của CLB Thầy thuốc trẻ Viện Huyết học - Truyền máu TW sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tuổi trẻ và là cầu nối, sân chơi bổ ích đoàn kết, tập hợp các cán bộ y tế trẻ trong Viện, góp phần bồi dưỡng, phát huy khơi dậy và tận dụng tiềm năng, tri thức, công sức của thầy thuốc trẻ, phấn đấu cống hiến cho nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; Tạo môi trường để lực lượng cán bộ trẻ trong Viện có cơ hội được cống hiến, trưởng thành trong học tập, rèn luyện, nâng cao y đức, phát huy sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, trong chuyên môn hàng ngày, nhiệt tình với phong trào tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; Tạo điều kiện cơ hội giao lưu với các CLB Thầy thuốc trẻ trên toàn quốc.


Thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện Huyết học- Truyền máu TW, TS. Vũ Đức Bình, Phó Bí thư Đảng ủy giao nhiệm vụ cho CLB Thầy thuốc trẻ Viện Huyết học - Truyền máu TW cần bám sát định hướng hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên và Đoàn Thanh niên Bộ Y tế và thực hiện 3 nhiệm vụ lớn: Rèn luyện nâng cao y đức; Sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, các thầy thuốc trẻ có làm khoa học mới nâng cao được năng lực chuyên môn; Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.Đ/c Nguyễn Trọng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ của Viện Huyết học- Truyền máu TW


Trong năm 2018, CLB Thầy thuốc trẻ hướng vào hoạt động trọng tâm như tham gia cùng Đoàn TN Bộ Y tế khám chữa bệnh từ thiện tại các xã nghèo của huyện Chi Lăng- Lạng Sơn, huyện Văn Giang- Hưng Yên, huyện Tăng Thành - Nghệ An; cùng Quận đoàn Đống Đa tham gia khám chữa bệnh tại Nam Phương Tiến - Chương Mỹ - Hà Nội và khám chữa bệnh cùng Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội tại huyện Phú Xuyên…


Phối hợp cới Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện tổ chức "Khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số". Địa điểm dự kiến: một xã nghèo của tỉnh Quảng Bình. Thời gian dự kiến: cuối tháng 8/2018


Phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội, Đoàn TN Bộ Y tế, Quận Đoàn Đống Đa tham gia các hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện tại các địa phương.Lãnh đạo các khoa phòng của Viện Huyết học- Truyền máu TW, Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội chúc mừng các thành viên câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Viện Huyết học- Truyền máu TW


Hỗ trợ các bác sĩ tại viện tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học, các hội nghị của chuyên khoa, của ngành; tham gia Hội thao sáng tạo kỹ thuật tuổi trẻ ngành Y tế.


Việc thành lập CLB Thầy thuốc trẻ của Viện Huyết học- Truyền máu TWsẽ là một dấu mốc quan trọng góp phần phát huy vai trò tiên phong, xung kích của đội ngũ thầy thuốc trẻ trong các hoạt động vì an sinh xã hội, hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng.


Thái Bình- Công Thắng


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ra mắt Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Viện Huyết học- Truyền máu TW

- Trong nhiều năm qua, ngay từ khi chưa thành lập CLB Thầy thuốc trẻ, đoàn viên thanh niên của Viện Huyết học - Truyền máu TW đã tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, rèn luyện y đức và các hoạt động khám chữa bệnh từ thiện của Hội Thầy thuốc trẻ


Ra mat Cau lac bo Thay thuoc tre Vien Huyet hoc- Truyen mau TW


- Trong nhieu nam qua, ngay tu khi chua thanh lap CLB Thay thuoc tre, doan vien thanh nien cua Vien Huyet hoc - Truyen mau TW da tich cuc tham gia cac hoat dong chuyen mon, ren luyen y duc va cac hoat dong kham chua benh tu thien cua Hoi Thay thuoc tre


Cau lac bo (CLB) Thay thuoc tre Vien Huyet hoc - Truyen mau TW vua duoc ra mat nhan dip ky niem 128 nam ngay sinh cua Chu tich Ho Chi Minh. Trong nhieu nam qua, ngay tu khi chua thanh lap CLB Thay thuoc tre, doan vien thanh nien cua Vien Huyet hoc - Truyen mau TW da tich cuc tham gia cac hoat dong chuyen mon, ren luyen y duc va cac hoat dong kham chua benh tu thien cua Hoi Thay thuoc tre, Quan Doan Dong Da va Doan Thanh nien Bo Y te.ThS. Nguyen Thua Thang - Bi thu Doan Thanh nien bao cao De an thanh lap CLB Thay thuoc tre


Su ra doi cua CLB Thay thuoc tre Vien Huyet hoc - Truyen mau TW se tiep tuc phat huy tinh than tuoi tre va la cau noi, san choi bo ich doan ket, tap hop cac can bo y te tre trong Vien, gop phan boi duong, phat huy khoi day va tan dung tiem nang, tri thuc, cong suc cua thay thuoc tre, phan dau cong hien cho nhiem vu cong tac bao ve, cham soc va nang cao suc khoe nhan dan; Tao moi truong de luc luong can bo tre trong Vien co co hoi duoc cong hien, truong thanh trong hoc tap, ren luyen, nang cao y duc, phat huy sang tao trong nghien cuu khoa hoc, trong chuyen mon hang ngay, nhiet tinh voi phong trao tinh nguyen vi suc khoe cong dong; Tao dieu kien co hoi giao luu voi cac CLB Thay thuoc tre tren toan quoc.


Thay mat Dang uy, Ban lanh dao Vien Huyet hoc- Truyen mau TW, TS. Vu Duc Binh, Pho Bi thu Dang uy giao nhiem vu cho CLB Thay thuoc tre Vien Huyet hoc - Truyen mau TW can bam sat dinh huong hoat dong cua Hoi Lien hiep Thanh nien va Doan Thanh nien Bo Y te va thuc hien 3 nhiem vu lon: Ren luyen nang cao y duc; Sang tao trong nghien cuu khoa hoc, cac thay thuoc tre co lam khoa hoc moi nang cao duoc nang luc chuyen mon; Tinh nguyen vi suc khoe cong dong.D/c Nguyen Trong Son, Pho Chu tich Hoi Thay thuoc tre TP Ha Noi trao quyet dinh thanh lap Cau lac bo Thay thuoc tre cua Vien Huyet hoc- Truyen mau TW


Trong nam 2018, CLB Thay thuoc tre huong vao hoat dong trong tam nhu tham gia cung Doan TN Bo Y te kham chua benh tu thien tai cac xa ngheo cua huyen Chi Lang- Lang Son, huyen Van Giang- Hung Yen, huyen Tang Thanh - Nghe An; cung Quan doan Dong Da tham gia kham chua benh tai Nam Phuong Tien - Chuong My - Ha Noi va kham chua benh cung Hoi Thay thuoc tre Ha Noi tai huyen Phu Xuyen…


Phoi hop coi Cong doan, Doan Thanh nien Vien to chuc "Kham chua benh va phat thuoc mien phi cho dong bao o vung sau, vung xa, dan toc thieu so". Dia diem du kien: mot xa ngheo cua tinh Quang Binh. Thoi gian du kien: cuoi thang 8/2018


Phoi hop Hoi Thay thuoc tre TP Ha Noi, Thanh Doan Ha Noi, Doan TN Bo Y te, Quan Doan Dong Da tham gia cac hoat dong kham chua benh tinh nguyen tai cac dia phuong.Lanh dao cac khoa phong cua Vien Huyet hoc- Truyen mau TW, Hoi Thay thuoc tre TP Ha Noi chuc mung cac thanh vien cau lac bo thay thuoc tre Vien Huyet hoc- Truyen mau TW


Ho tro cac bac si tai vien tham gia cac chuong trinh nghien cuu khoa hoc, cac hoi nghi cua chuyen khoa, cua nganh; tham gia Hoi thao sang tao ky thuat tuoi tre nganh Y te.


Viec thanh lap CLB Thay thuoc tre cua Vien Huyet hoc- Truyen mau TWse la mot dau moc quan trong gop phan phat huy vai tro tien phong, xung kich cua doi ngu thay thuoc tre trong cac hoat dong vi an sinh xa hoi, hanh trinh nhan ai vi suc khoe cong dong.


Thai Binh- Cong Thang


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212