Logo trang giá thuốc
 

 
 

giá thể vi sinh


nuôi con, chăm sóc bé


nấu ăn, cách nấu, món ăn


kinh nghiệm du lịch


mẹo, cách làm


thuốc, cách chữa bệnh

Sức khỏe

Má của tôi đã 54 tuổi, mỗi ngày Má đều đi chợ và ...

Nguyễn Thị Mỹ Yên

Má của tôi đã 54 tuổi, mỗi ngày Má đều đi chợ và nấu ăn bán thức ăn cho công nhân, nhưng từ trước tời giờ Má rất ốm.Má ăn ít và hay ăn những thức ăn mà tôi cho là ít dinh dưỡng, kêu má ăn loại có dinh dưỡng thì Má kêu ngán. Vậy có cách nào hay loại thuốc bổ nào giúp ăn ngon miệng không? Kích thích thèm ăn và ăn nhiêu? Xin cám ơn BS.

Có t?i 61% ngu?i cao tu?i b? suy dinh du?ng, suy ch?c nang nên ph?i thu?ng xuyên dùng thu?c. Tuy nhiên, vi?c l?m d?ng có th? làm m?t s? b?nh t?t xu?t hi?n, nh?t là khi co th? dã y?u do th?i gian. Co th? con ngu?i ? tu?i x? chi?u d?u suy y?u, c?n ph?i duy tu, b?o du?ng. Vi?c dùng thu?c b? là c?n thi?t. Thu?c b? thu?ng là các sinh t?, ch?t khoáng, acid amin, h?p ch?t don gi?n do chuy?n hóa ch?t d?m t?o thành. Chúng có tác d?ng làm tr? hóa t? bào, tang cu?ng kh? nang bi?n d?i th?c an thành du?ng ch?t nuôi co th?, b?i b? xuong kh?p, ch?ng loãng xuong, gây tai n?n gãy xuong… Thu?c b? ch?ng ôxy hóa Nhóm thu?c b? này có tác d?ng làm tang tu?i th? t? bào, d? phòng b?nh t?t tu?i già nhu b?nh tim m?ch, cao huy?t áp, b?nh nhi?m trùng, r?i lo?n th? giác. Thành ph?n g?m có 4 ch?t: Bêta caroten (ti?n sinh t? A) 5000 UI, sinh t? C 500 mg, sinh t? E 400 UI và Sêlênium. Acid amin Có kho?ng 20 acid amin r?t c?n cho co th?, trong dó có 8 acid amin thi?t y?u bu?c ph?i du?c cung c?p t? th?c an, th?c u?ng, dó là leucin, isoleucin, methionin, phenylmethionin, thionin, tryptophan, valin, và lysin. Thu?c b? ch?a các acid amin du?c dùng d? b? sung các acid amin thi?t y?u mà co th? có th? thi?u h?t. Riêng lysin có trong thành ph?n nhi?u lo?i thu?c b?, du?c b? sung vào nhi?u lo?i th?c an vì nó không nh?ng b? tr? ch?t dinh du?ng mà còn tham gia vào nhi?u ph?n ?ng chuy?n hóa trong co th?, c?i thi?n tình tr?ng suy nhu?c. Thi?u lysin s? sinh ch?ng chán an, r?i lo?n chuy?n hóa ch?t béo, gây y?u co. Thu?c b? 3B Thu?ng du?c ngu?i cao tu?i u?ng d? phòng dau nh?c th?n kinh, co b?p, th?p kh?p và suy dinh du?ng. Li?u lu?ng ph?i h?p thu?ng là 123-250 mg vitmainB1; 125-250 mg vitamin B6 và 1.000 mg vitamin B12 trong 1 viên. Các ch? ph?m d?u có hàm lu?ng thành ph?n ? m?c g?p hàng tram l?n nhu c?u bình thu?ng h?ng ngày. Khi s? d?ng thu?c b? 3B này c?n chú ý: Vi?c s? d?ng vitaminB1 kéo dài hay li?u cao có th? gây b?nh Pellagra (do thi?u vitamin PP), viêm mi?ng (thi?u vitamin B2), d? d? ?ng, phù Quink, b? ban d? và choáng. Vi?c s? d?ng vitamin B6 ? li?u 1 g/ngày kéo dài hàng tháng s? gây th?a sinh t?, làm viêm dây th?n kinh, gi?m trí nh?, gi?m ti?t prolactin, làm tang transaminase. Vi?c s? d?ng vitaminB12 ? li?u cao, s? d?ng liên t?c s? tích luy ? gan, gây các tri?u ch?ng th?a cobalt, gây tang s?n lu?ng tuy?n giáp, gây b?nh co tim và tang h?ng c?u quá m?c. Thu?c b? da sinh t? M?t s? ngu?i dùng thu?c này d? t? b?i du?ng vì cho r?ng s? d?m b?o cung c?p d?y d? các vitamin cho co th?. Nhung ít ngu?i bi?t r?ng s? d?ng thu?c da sinh t? trong th?i gian dài s? gây nh?ng ph?n ?ng ph? do th?a m?t vài sinh t? nào dó. N?u s? d?ng dài ngày và dùng li?u cao ph?i luu ý: Li?u caovitamin E d? sinh suy ki?t vitamin A ho?c làm gi?m h?p thu vitamin K. Th?a vitamin D s? gây tang canxi máu, gây canxi hóa mô m?m, xuong hóa s?n s?m, suy th?n. Th?a vitamin A s? gây nh?c d?u, tang áp l?c n?i s?, viêm da, d? t? vong. M?t vài ch? ph?m nhu campozyme, geritol complete… có c? thành ph?n vitamin K, d? có nguy co tang dông máu ? nh?ng ngu?i có b?nh tim m?ch. Vitamin này ch? c?n thi?t ? tr? em, vì h? vi khu?n du?ng ru?t chua phát tri?n hoàn toàn ho?c ? nh?ng ngu?i mà vitamin K không h?p th? du?c (do u?ng kháng sinh dài ngày, gây h?y ho?i h? vi khu?n ru?t). Dùng quá li?u vitamin PP (acid nicotinic) s? tang kh? nang dông máu, gây t?c m?ch, co th?t d?ng m?ch, tang huy?t áp. Thu?c b? vitamin C Thu?ng du?c dùng d? tang s?c d? kháng c?a co th?, ch?ng ch?y máu chân rang, ch?ng lão hóa, gi?m d? ?ng, nhi?m trùng. Lo?i thu?c này thu?ng du?c bào ch? ? d?ng viên s?i, thom ngon, tác d?ng nhanh, d? s? d?ng. Nhung cung c?n luu ý: - Ðu?ng làm ng?t là du?ng t?ng h?p aspartam, ph?i c?n th?n trong tru?ng h?p phênylxeton ni?u. - Không du?c dùng cho b?nh nhân kiêng mu?i vì thành ph?n có m?t lu?ng l?n mu?i ki?m, có th? gây ki?m huy?t. - Vi?c dùng trên 1000 mg/ngày tr? lên có th? viêm loét d? dày, ru?t, gây tiêu ch?y, viêm bàng quang, ?ng ti?t ni?u, do acid ascorbic. - Dùng trên 2 g/ngày s? gây m?t ng?, t?o s?i oxalat, ?c ch? bài ti?t insulin, tang huy?t áp, t?n thuong th?n do tang t?ng h?p corticoit và catecholamin. Thu?c b? da khoáng ch?t Là thu?c b? da sinh t?, du?c b? sung thêm khoáng ch?t nên c?n luu ý: Th?a cobalt s? có nguy co r?i lo?n tuy?n giáp và tim. Th?a ch?t s?t gây ng? d?c, viêm d? dày ru?t c?p, tiêu ch?y, phân den. Th?a i?t (l?n hon 6 mg/ngày), gây ?c ch? ho?t d?ng tuy?n giáp, gây nhu?c giáp. Th?a k?m s? c?n tr? vi?c h?p thu, s? d?ng d?ng và s?t. Th?a molypden s? tang dào th?i ch?t d?ng. Thu?c b? ch?ng loãng xuong Ngu?i cao tu?i xuong b? x?p, d? gãy, ch? tru?t ngã nh? cung có th? gãy xuong. Thu?c b? nhóm này là thu?c b? h?n h?p gi?a canxi và sinh t? D. N?u s? d?ng l?m d?ng s? tang canxi máu, gây vôi hóa mô m?m, xuong hóa s?n và suy th?n. Thu?c b? tr? giúp tiêu hóa Lo?i thu?c này thu?ng k?t h?p các enzym giúp tiêu hóa th?c an nhu amylase, lipase, protease ho?c k?t h?p v?i enzym tuy?n tu?, chi?t xu?t t? m?t bò và các ch?t ch?ng d?y hoi nhu dimethicone. B?n nên dua má di khám s?c kh?e d?nh k? t?i các b?nh vi?n ho?c các trung tâm y t? d? có th? cham sóc súc kh?e c?a má du?c t?t nh?t nhé. Kính chúc má c?a b?n luôn kh?e.
giathuoc.vn
Số lượt xem: 29249
 

Má của tôi đã 54 tuổi, mỗi ngày Má đều đi chợ và ...

Má của tôi đã 54 tuổi, mỗi ngày Má đều đi chợ và ...

Má của tôi đã 54 tuổi, mỗi ngày Má đều đi chợ và nấu ăn bán thức ăn cho công nhân, nhưng từ trước tời giờ Má rất ốm.Má ăn ít và hay ăn những thức ăn mà tôi cho là ít dinh dưỡng, kêu má ăn loại có dinh dưỡng thì Má kêu ngán. Vậy có cách nào hay loại thuốc bổ nào giúp ăn ngon miệng không? Kích thích thèm ăn và ăn nhiêu? Xin cám ơn BS. Có t?i 61% ngu?i cao tu?i b? suy dinh du?ng, suy ch?c nang nên ph?i thu?ng xuyên dùng thu?c. Tuy nhiên, vi?c l?m d?ng có th? làm m?t s? b?nh t?t xu?t hi?n, nh?t là khi co th? dã y?u do th?i gian. Co th? con ngu?i ? tu?i x? chi?u d?u suy y?u, c?n ph?i duy tu, b?o du?ng. Vi?c dùng thu?c b? là c?n thi?t. Thu?c b? thu?ng là các sinh t?, ch?t khoáng, acid amin, h?p ch?t don gi?n do chuy?n hóa ch?t d?m t?o thành. Chúng có tác d?ng làm tr? hóa t? bào, tang cu?ng kh? nang bi?n d?i th?c an thành du?ng ch?t nuôi co th?, b?i b? xuong kh?p, ch?ng loãng xuong, gây tai n?n gãy xuong… Thu?c b? ch?ng ôxy hóa Nhóm thu?c b? này có tác d?ng làm tang tu?i th? t? bào, d? phòng b?nh t?t tu?i già nhu b?nh tim m?ch, cao huy?t áp, b?nh nhi?m trùng, r?i lo?n th? giác. Thành ph?n g?m có 4 ch?t: Bêta caroten (ti?n sinh t? A) 5000 UI, sinh t? C 500 mg, sinh t? E 400 UI và Sêlênium. Acid amin Có kho?ng 20 acid amin r?t c?n cho co th?, trong dó có 8 acid amin thi?t y?u bu?c ph?i du?c cung c?p t? th?c an, th?c u?ng, dó là leucin, isoleucin, methionin, phenylmethionin, thionin, tryptophan, valin, và lysin. Thu?c b? ch?a các acid amin du?c dùng d? b? sung các acid amin thi?t y?u mà co th? có th? thi?u h?t. Riêng lysin có trong thành ph?n nhi?u lo?i thu?c b?, du?c b? sung vào nhi?u lo?i th?c an vì nó không nh?ng b? tr? ch?t dinh du?ng mà còn tham gia vào nhi?u ph?n ?ng chuy?n hóa trong co th?, c?i thi?n tình tr?ng suy nhu?c. Thi?u lysin s? sinh ch?ng chán an, r?i lo?n chuy?n hóa ch?t béo, gây y?u co. Thu?c b? 3B Thu?ng du?c ngu?i cao tu?i u?ng d? phòng dau nh?c th?n kinh, co b?p, th?p kh?p và suy dinh du?ng. Li?u lu?ng ph?i h?p thu?ng là 123-250 mg vitmainB1; 125-250 mg vitamin B6 và 1.000 mg vitamin B12 trong 1 viên. Các ch? ph?m d?u có hàm lu?ng thành ph?n ? m?c g?p hàng tram l?n nhu c?u bình thu?ng h?ng ngày. Khi s? d?ng thu?c b? 3B này c?n chú ý: Vi?c s? d?ng vitaminB1 kéo dài hay li?u cao có th? gây b?nh Pellagra (do thi?u vitamin PP), viêm mi?ng (thi?u vitamin B2), d? d? ?ng, phù Quink, b? ban d? và choáng. Vi?c s? d?ng vitamin B6 ? li?u 1 g/ngày kéo dài hàng tháng s? gây th?a sinh t?, làm viêm dây th?n kinh, gi?m trí nh?, gi?m ti?t prolactin, làm tang transaminase. Vi?c s? d?ng vitaminB12 ? li?u cao, s? d?ng liên t?c s? tích luy ? gan, gây các tri?u ch?ng th?a cobalt, gây tang s?n lu?ng tuy?n giáp, gây b?nh co tim và tang h?ng c?u quá m?c. Thu?c b? da sinh t? M?t s? ngu?i dùng thu?c này d? t? b?i du?ng vì cho r?ng s? d?m b?o cung c?p d?y d? các vitamin cho co th?. Nhung ít ngu?i bi?t r?ng s? d?ng thu?c da sinh t? trong th?i gian dài s? gây nh?ng ph?n ?ng ph? do th?a m?t vài sinh t? nào dó. N?u s? d?ng dài ngày và dùng li?u cao ph?i luu ý: Li?u caovitamin E d? sinh suy ki?t vitamin A ho?c làm gi?m h?p thu vitamin K. Th?a vitamin D s? gây tang canxi máu, gây canxi hóa mô m?m, xuong hóa s?n s?m, suy th?n. Th?a vitamin A s? gây nh?c d?u, tang áp l?c n?i s?, viêm da, d? t? vong. M?t vài ch? ph?m nhu campozyme, geritol complete… có c? thành ph?n vitamin K, d? có nguy co tang dông máu ? nh?ng ngu?i có b?nh tim m?ch. Vitamin này ch? c?n thi?t ? tr? em, vì h? vi khu?n du?ng ru?t chua phát tri?n hoàn toàn ho?c ? nh?ng ngu?i mà vitamin K không h?p th? du?c (do u?ng kháng sinh dài ngày, gây h?y ho?i h? vi khu?n ru?t). Dùng quá li?u vitamin PP (acid nicotinic) s? tang kh? nang dông máu, gây t?c m?ch, co th?t d?ng m?ch, tang huy?t áp. Thu?c b? vitamin C Thu?ng du?c dùng d? tang s?c d? kháng c?a co th?, ch?ng ch?y máu chân rang, ch?ng lão hóa, gi?m d? ?ng, nhi?m trùng. Lo?i thu?c này thu?ng du?c bào ch? ? d?ng viên s?i, thom ngon, tác d?ng nhanh, d? s? d?ng. Nhung cung c?n luu ý: - Ðu?ng làm ng?t là du?ng t?ng h?p aspartam, ph?i c?n th?n trong tru?ng h?p phênylxeton ni?u. - Không du?c dùng cho b?nh nhân kiêng mu?i vì thành ph?n có m?t lu?ng l?n mu?i ki?m, có th? gây ki?m huy?t. - Vi?c dùng trên 1000 mg/ngày tr? lên có th? viêm loét d? dày, ru?t, gây tiêu ch?y, viêm bàng quang, ?ng ti?t ni?u, do acid ascorbic. - Dùng trên 2 g/ngày s? gây m?t ng?, t?o s?i oxalat, ?c ch? bài ti?t insulin, tang huy?t áp, t?n thuong th?n do tang t?ng h?p corticoit và catecholamin. Thu?c b? da khoáng ch?t Là thu?c b? da sinh t?, du?c b? sung thêm khoáng ch?t nên c?n luu ý: Th?a cobalt s? có nguy co r?i lo?n tuy?n giáp và tim. Th?a ch?t s?t gây ng? d?c, viêm d? dày ru?t c?p, tiêu ch?y, phân den. Th?a i?t (l?n hon 6 mg/ngày), gây ?c ch? ho?t d?ng tuy?n giáp, gây nhu?c giáp. Th?a k?m s? c?n tr? vi?c h?p thu, s? d?ng d?ng và s?t. Th?a molypden s? tang dào th?i ch?t d?ng. Thu?c b? ch?ng loãng xuong Ngu?i cao tu?i xuong b? x?p, d? gãy, ch? tru?t ngã nh? cung có th? gãy xuong. Thu?c b? nhóm này là thu?c b? h?n h?p gi?a canxi và sinh t? D. N?u s? d?ng l?m d?ng s? tang canxi máu, gây vôi hóa mô m?m, xuong hóa s?n và suy th?n. Thu?c b? tr? giúp tiêu hóa Lo?i thu?c này thu?ng k?t h?p các enzym giúp tiêu hóa th?c an nhu amylase, lipase, protease ho?c k?t h?p v?i enzym tuy?n tu?, chi?t xu?t t? m?t bò và các ch?t ch?ng d?y hoi nhu dimethicone. B?n nên dua má di khám s?c kh?e d?nh k? t?i các b?nh vi?n ho?c các trung tâm y t? d? có th? cham sóc súc kh?e c?a má du?c t?t nh?t nhé. Kính chúc má c?a b?n luôn kh?e. Má của tôi đã 54 tuổi, mỗi ngày Má đều đi chợ và ...
Các hỏi đáp mới
Các hỏi đáp cũ
 
 
 
- Thông tin tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, việc dùng thuốc và chữa bệnh phải tuân theo sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên GiaThuoc.vn
 
Bản quyền © 2012 của GIATHUOC.VN
Email: [email protected]
 

Liên kết website